Požadavky na skříňové trezory pro ochranu utajovaných skutečností

 
Způsob ochrany utajovaných skutečností vymezuje zákon č.148/1998 Sb.ze dne 11.června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.Použití technických prostředků je stanoveno ve vyhlášce NBÚ č.339/1999 Sb.o objektové bezpečnosti,způsob certifikace technických prostředků určených pro ochranu utajovaných skutečností je stanoven vyhláškou NBÚ č.12/1999 Sb.ve znění vyhlášky č.337/1999 Sb. Doplňující předpis pro realizaci bezpečnostních opatření jsou Bezpečnostní standardy NBÚ k objektové (fyzické) bezpečnosti (dále jen BS NBÚ).
Tento předpis,včetně další legislativy NBÚ a jiných informací,je k dispozici na internetových stránkách NBÚ http://www.nbu.cz. Úschovné objekty se dělí podle odolnosti proti násilnému (viz ČSN EN 1143-1),ale i proti skrytému (nezjištěnému) vniknutí.V případě, že riziko nezjištěného vniknutí je větší než riziko násilného vniknutí, je možné navrhnout použití úschovného objektu nižšího typu (např.typ 2 dle BS NBÚ) ve spojení se zámkem vyššího typu (např.typ 4 dle BS NBÚ). Kombinace možností vyplývá z BS NBÚ. Úschovné objekty certifikované NBÚ nejsou opatřeny žádnou zvláštní značkou či štítkem.Musí být značeny podle ČSN EN 1143 �1 a ve shodě s pokyny akreditovaného certifikačního orgánu provádějícího certifikaci výrobků a kontrolu používání certifikátů v souladu s MPA 40-01-99. Vzor certifikátu NBÚ je vyobrazen. K zajištění ochrany utajovaných skutečností se použijí technické prostředky certifikované k ochraně utajovaných skutečností do stupně utajení,včetně stejného jako klasifikovaná chráněná utajovaná skutečnost. Technické prostředky nižších kategorií lze použít pouze tehdy,jsou-li splněny Bezpečnostní standardy NBÚ. Požadavky na úschovné objekty podle BS NBÚ jsou shrnuty v následujících tabulkách:
 

Typ úschovného objektu Stupeň utajení do ČR/NATO Požadavky na korpus NBÚ/EN,ČSN Požadavky na zámek NBÚ/EN, ČSN
ÚO typu 1 "D" NATO RESTRICTED Bezpečnostní standardy Bezpečnostní standardy
ÚO typu 2 "T"/NATO RESTRICTED BS/ČSN EN 1143-1/BTO BS/ČSN P 165110(ENV 1300)/třída ZVT min.A
ÚO typu 3 "PT"/NATO SECRET/NATO
CONFIDENTAL/COSMIC TOP SECRET
BS/ČSN EN 1143-1/BT1 BS/ČSN P 165110 (ENV 1300)/třída ZVT min.A/třída ZVT C
ÚO typu 4 "PT"/NATO COSMIC TOP SECRET BS/ČSN EN 1143-1/BT min.II BS/ČSN P 165110 (ENV 1300)/třída ZVT min.A

Typ zámku Požadavky
Zámek typu 1 Bezpečností standardy
Zámek typu 2 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT A
Zámek typu 3 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT B
Zámek typu 4 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT C

 
Ukázka vzoru certifikátu NBÚ